0 items - 0,00

Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določitistrokovnega delavca, ki je za izvajanje strokovnih nalog neposredno odgovoren delodajalcu.  

Opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog varnosti pri delu lahko delodajalec poveri;

 • zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu ali
 • zunanjemu strokovnjaku oz. strokovni službi, ki ima dovoljenje za delo.

Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu za delodajalca opravlja zlasti naslednje naloge;

 • svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
 • svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;
 • usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
 • izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;
 • opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;
 • opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;
 • opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
 • izdeluje navodila za varno in zdravo delo;
 • spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;
 • pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo;
 • sodeluje z izvajalcem medicine dela.

S podpisom pogodbe lahko naloge delavca za varnost in zdravje pri delu zaupate nam in si s tem zagotovite stalno dosegljivost tima strokovnjakov s področja varstva pri delu.