0 items - 0,00

Periodični pregled in preizkus delovne opreme

Delodajalec mora delavcem zagotavljati brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja.

Delovna oprema ob pravilni uporabi ne sme povzročati nepredvidenih nevarnosti in škodljivosti.

Delodajalec mora zagotoviti pregled delovne opreme;

  • po namestitvi in pred prvim zagonom,
  • po premestitvi na drugo delovno mesto,
  • periodično v rokih, ki jih je določil proizvajalec opreme. Če proizvajalec ni določil roka za periodični pregled, ga mora zagotoviti delodajalec v rokih, ki ne smejo biti daljši od 24 oz. 36 mesecev (odvisno od vrste delovnih naprav).

S pregledi in preizkusi delovne opreme se ugotavlja ali so izvedeni predpisani varstveni ukrepi ter upoštevani standardi in tehnični predpisi in ali so sredstva za delo varna.

Pregled delovne opreme  zajema pregled in preizkus delovanja ter meritve, s katerimi ugotovimo ali je delovna oprema pravilno nameščena in ali deluje v skladu s predpisi in navodili proizvajalca. 

Pregled delovne opreme za vas lahko opravijo samo pooblaščene organizacije z dovoljenjem za delo.

Delovna oprema je vsak stroj ali naprava, aparat, orodje in druga oprema, ki se uporablja pri delu.