0 items - 0,00

Gradbeništvo – varnostni načrt, koordinacija na gradbišču

Ali veste, da je investitor od leta 2002 soodgovoren za varnost na svojem gradbišču?

In kaj so dolžnosti investitorja določenega gradbišča;

 • naročiti mora izdelavo varnostnega načrta,
 • imenovati koordinatorja (enega ali več) za varnost in zdravje pri delu in
 • sestaviti prijavo gradbišča

Varnostni načrt

je del dokumentacije PZI (projekt za izvedbo), katerega izdelavo mora pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti investitor.

Z izdelavo varnostnega načrta se določi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. V varnostni načrt mora biti vnesena vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču.

Koordinator na gradbišču

Kadar na gradbišču dela izvaja oz. je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (enega ali več)

In kaj so naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta;

 • usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu;
 • izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
 • zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
 • preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
 • zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

Koordinator za varnost mora vse ukrepe, ki niso bili obdelani v varnostnem načrtu in so nujni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. Knjiga ukrepov mora biti dostopna na gradbišču.

V pomoč koordinatorjem in naročnikom pri sprejemanju odločitve o minimalni prisotnosti koordinatorja na gradbišču je Inšpektorat RS posredoval naslednje priporočilo:

Prisotnost ob pričetku:

 • pred pričetkom urejanja gradbišča
 • ob pričetku del vsakega novega delodajalca
 • ob pričetku izvajanja vseh posebno nevarnih del iz priloge 2 k uredbi

Periodično:

 • na vseh koordinacijskih sestankih
 • v odvisnosti od števila delodajalcev in delavcev na gradbišču:
 • do 5 delodajalcev ali do 50 delavcev – vsaj 1 x tedensko
 • 5 do 10 delodajalcev ali od 50 do 100 delavcev – vsaj 2x tedensko
 • več kot 10 delodajalcev ali več kot 100 delavcev – vsaj 3x tedensko

Zgoraj navedeno priporočilo je zgolj izhodišče za minimalno prisotnost koordinatorja na gradbišču. Če so potrebni pogostejši pregledi, se koordinator odloči tudi na osnovi svojih ugotovitev o nevarnostih in pomanjkljivostih na gradbišču in o upoštevanju oz. izvajanju varnostnih ukrepov.

Prijava gradbišča

V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča in jo poslati inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom dela na gradbišču.

Kopijo prijave gradbišča je potrebno na gradbišču namestiti na vidno mesto.