0 items - 0,00

Ocena požarne ogroženosti, požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije;

Ocena požarne ogroženosti je osnova za načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom za posamezni objekt.  Na podlagi dobljenih stopenj požarne ogroženosti mora lastnik ali uporabnik objekta načrtovati in izvajati ukrepe varstva pred požarom.

(Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. l. RS, št. 70/96)

Požarni red

Izdelava požarnega reda je določena v 35. členu Zakona o varstvu pred požarom, njegova vsebina pa v Pravilniku o požarnem redu. Požarni red morajo izdelati lastniki ali uporabniki stanovanjskih (razen eno- in dvostanovanjskih stavb), poslovnih in industrijskih objektov.

Osnova za izdelavo požarnega reda je izdelana ocena požarne ogroženosti  za določen objekt. Na osnovi ugotovljene stopnje požarne ogroženosti se v požarnem redu določijo različne stopnje ukrepov.

Namen izdelave požarnega reda je predvideti, določiti in načrtovati ukrepe varstva pred požarom, z izvajanjem katerih se zmanjša možnost nastanka požara in zviša stopnja požarne varnosti v objektu.

Požarni načrt in načrt evakuacije

Požarni načrt in načrt evakuacije je potrebno izdelati za objekt za katerega je potrebno izdelati požarni red in je izpolnjen eden od dveh pogojev;

  • v objektu obstaja najmanj srednja požarna ogroženost (ocena požarne ogroženosti ≥3) oz.
  • v objektu se hkrati lahko nahaja več kot 100 ljudi.

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito. Lastnik ali uporabnik objekta mora en podpisan izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta.

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti.

V njem mora biti vrisana točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto in mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javjalnikov požara.